دوستان و همراهان گرامی

رعایت اصل رازداری

حفظ کرامت انسانی، حفظ اطلاعات و تصاویر کودکان

و جلوگیری از سوء استفاده های تبلیغاتی از کودکان

از اساسی ترین اصول حرفه ای و ارزش های اخلاقی انجمن دوستداران کودک پویش است.

تمامی گزارشات فعالیت های انجمن، بر همین مبنا تهیه و تنظیم شده است.

با احترام

کمیته روابط عمومی


دانلود گزارش سال ۱۳۹۴ 


دانلود گزارش سال ۱۳۹۳


دانلود گزارش سال ۱۳۹۲


دانلود گزارش سال ۱۳۹۱


دانلود گزارش سال ۱۳۹۰


طرح خشت و خواندن


طرح ورزش