کمیته تدارکات

  • نظارت برکلیه امور مربوط به کارپردازی واحد و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
  • پیش‌بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان  تحت سرپرستی
  • برسی اسناد مربوط به خرید و تایید آن‌ها
  • بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از فروشندگان کالاها وخدمات مختلف به منظور انجام بهترین انتخاب
  • خرید کلیه اقلام ومواد مورد نیاز
  • تامین نیازهای کمیته ها و کارگروه‌های مختلف
  • بررسی و کسب اطلاعات جامع در مورد نیازهای NGO
  • مسئولیت بررسی قیمت و شرایط خرید و دریافت ضمانت‌نامه‌ها و سایر خدمات خرید