کمیته مددکاری و مشاوره خانه کودک محمودآباد در همکاری نزدیک با کمیته پرورش و کمیته توانمندسازی خانواده، در جهت توانمندسازی کودکان و نوجوانان به شیوه‌های مناسب می‌کوشد و در این راستا، برنامه های اصلی آن عبارتند از:

  •  مصاحبه مددکاری با کودکان و نوجونان و خانواده‌هایشان که به واحد مددکاری مراجعه می‌کنند (یا توسط بخش آموزش یا توانمندسازی ارجاع می‌شوند) به منظور ارزیابی مشکلاتشان و نیز انجام بازدید منزل در صورت نیاز
  •  آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی به صورت فردی و گروهی برای کودکان، نوجوانان و خانواده هایشان
  •  آموزش حقوق کودک روانشناسی رشد برای کودکان نوجوانان و مربیان
  •  آموزش‌های پیشگیری از کودک آزاری برای کودکان
  • انجام مشاوره فردی، گروهی، خانوادگی
  •  پیگیری ارجاعات درمانی