کمیته روابط عمومی و خیرین

  • راه‌اندازی و مدیریت درگاه‌های لازم برای ارتباط با بیرون مجموعه که اهم آن‌ها عبارتند از راه‌اندازی وب‌سایت و نشریه ی مجموعه
  • تهیه بروشورهای معرفی مجموعه، تهیه بروشور فعالیت یک ساله انجمن برای ارائه به بیرون از انجمن
  • انجام کارهای تبلیغاتی موسسه در فعالیت‌های مختلف
  • انجام کارهای رسانه‌ای موسسه
  • بررسی راه‌های مناسب درآمدزایی و تأمین نیاز های مالی مجموعه از طریق جذب خیرین و …
  • انجام فعالیت‌های مربوط به رابطه با خیرین از قبیل تهیه گزارشات، برگزاری جلسات، جستجو برای خیرین جدید
  • نکته ۱ :تصمیمات جدید این واحد در ارتباط با خیرین جدید به دلیل اهمیت با مشورت هیئت مدیره انجام گیرد.
  • نکته ۲: برای جذب درآمدها لازم است که شئون انسانی و اخلاقی مدنظر قرار گیرد.