کمیته مالی

اهم مسئولیت های کمیته مالی:

  • تهیه دفاتر مالی فصلی و سالانه و ارائه آن به مدیرعامل و هیئت مدیره
  • پیشنهاد راهکارها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و …
  • انجام سایر امور مالی مجموعه