post

اهمیت شناختن پیمان نامه حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کودک به عنوان یکی از زمینه های مهم حقوقی و نیز به عنوان سندی مورد قبول تقریباً تمامی کشورهای دنیا که کشور ما، ایران نیز به آن پیوسته است؛ دارای اهمیت بسیاری است.

این سند جهانی با هدف ایجاد، حفظ و گسترش هر چه بیشتر رفاه و بهزیستی کودکان به تصویب رسیده است و اکنون اجرای مفاد آن برای دولت هایی که به آن پیوسته اند، الزام آور است.

تاریخچه ی پیمان نامه ی حقوق کودک

سال ۱۹۲۴

تأثیرات جنگ جهانی اول، آوارگی و آسیب دیدگی های شدید کودکان در اثر آن، منشأ آن بود که سازمانی بین المللی به نام save the children نخستین اعلامیه ی حقوق کودک را در سل ۱۹۲۳ به تصویب برساند.

سال ۱۹۴۸

تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر گام دیگری در جهت تحقق حقوق کودکان به شمار می رود.

سال ۱۹۵۹

تصویب دومین اعلامیه ‌حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اساس و پایه پیمان جهانی حقوق کودک را پایه ریزی کرد، با این حال این اعلامیه برای دولت ها تعهدی ایجاد نمی کرد.

سال ۱۹۶۴

در سال ۱۹۶۴ که بر اساس قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از جنگ دوم جهانی و به منظور حمایت از کودکان، صندوق بین المللی کودکان، یونیسف، به وجود آمد که اقدام مؤثر دیگری در زمینه توجه به حقوق کودک بود.

سال ۱۹۷۸

کشور لهستان به همت پروفسور لوباتکا، پیش نویس پیمان نامه را به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با هدف ایجاد ساز و کارهای ویژه ی حمایت از کودکان ارائه کرد.

سال ۱۹۸۹

پیمان نامه در سازمان ملل تصویب شد.

سال ۱۹۹۰

پیمان نامه برای همه ی کشورها لازم اجرا شد.

ابعاد مختلف پیمان نامه حقوق کودک

نگارندگان پیمان نامه بر این باورند که مجموعه ی قوانین پیمان نامه را می توان در ۶  عنوان خلاصه کرد و در این میان حقوق زیربنایی و بنیادی پایه ی تحقق دیگر حقوق است.

2

حقوق زیر بنایی و بنیادی که نگارندگان پیمان نامه معتقدند دیگر حقوق متکی به پذیرش این حقوق است.

3