post

✅ هفته گذشته تصویری از خبرگزاری رویترز منتشر شد که در آن کودکی افغانستانی در میانه حمله تروریستها در صحن مسجد تک و تنها ایستاده و پلیس از پشت در، در پی نجات اوست. این تصویر نماد و نمود وضعیت کودک افغانستانی است. کودکانی که سالهاست در میان هیاهو و کشاکشِ کینه و نفرت بزرگترهای این سرزمین سرگردان مانده اند. جنگ، کودکی کودکان افغانستان را از آنان دزیده است. او حیران و سرگردان به هرسو می نگرد تا خود را و شادی هایی را که حق طبیعی هر کودکی است بیابد اما پاسخ او جز سوختن در میان دود و آتش جنگ چیزی نیست.

✅ افغانستان تنها سرزمینی است که نه متولیان شریعت از «کودک» اش حمایت می کند و نه متصدیان قانون. همه ی کودکان این سرزمین هراسان اند و بی اعتماد؛ بی اعتماد به صاحبان شریعت، بی اعتماد به صاحبان قانون و بی اعتماد به خانواده و هراسان و نگران از آینده ی نامعلوم و شومی که در پیش دارد. کودکی که با اعتماد به فراخوان ندای «الله اکبر» به همراه خانواه اش پای به امن ترین و مورد اعتمادترین مکان دینی اش می گذارد اما در همین مکان با شنیدن ندای «الله اکبر»ی دیگر از دهان کسانی که گلولهٔ داغ و مرگبار به سوی او و خانواده اش شلیک می کنند حیران می ماند که به چه کسی باید اعتماد کند؟ او حیران است و درمانده.

✅ کودک افغانستان بیش از سی و پنج سال است که درمانده و سرگردان است و کودکی های بسیاری در این حیرانی و سرگردانی گم و خاکستر شده است.
کودک افغانستان به کدام اعتماد کند و دلخوش باشد: به قانون و حکومتی که هنوز در تصویب بدیهی ترین حق هر انسانی که همانا در امان ماندن جسم و جانش از «تجاوز» است مردد می باشد و یا آنانکه که عروسکش را از بغلش دزدیده و حکم به حلالیت همبستری با مردی به سن پدر کلانش را داده است. کودک افغانستان سالهاست که سرگردان و نگران است؛ نگران ِکودکیِ دزدیده شده توسط قانون و متحجرین و جنگ.
🔸«یادداشتی از نادر موسوی، سردبیر ماهنامه کودکان آفتاب و مسؤول خانه کودکان افغانستان»
🔸کارتون از « علیرضا پاکدل»

https://t.me/pooyeshngo/1299