post

📚 «گزارش با من بخوان»

📍«اگر چه که پیر وناتوان است اما اینگونه هم با تمام وجود دوستش دارم.»
در بامن بخوان این هفته بچه های خانه ی کودک محمود آباد، کتاب داستان «پدر بزرگ» من نوشته ی «مارتا آلتس» را خواندند. پسرک پدر بزرگی پیر داشت که رفتارش بعضی از مواقع بچه گانه وزمانی هم با ابهت بود. گاهی نوه اش را نمی شناخت گاهی هم با لمس کردنش او را به خاطر می آورد. گاهی تنها و گاهی با بودن نوه اش در کنارش شاد خندان دیده می شد. اما با تمام کاستی ها وکمی هایش نوه اش اورا دوست می داشت.

📍در ابتدا که معلم وارد کلاس شد نمایش پدر بزرگی پیر را با هم اجرا کردند. در پایان داستان هم بچه ها کاردستی پدر بزرگ را در کنار هم ساختند.