post

📋 « گزارش سواد آموزی مادران»

🌀صبح یکی از آخرین روزهای تابستان، مادران کلاس سواد آموزی انجمن پویش، زیر سایه درخت توت حیاط خانه کودک، دور هم جمع شدند تا مروری بر خاطرات داشته باشند و به ارزیابی سال تحصیلی گذشته بپردازند.
برای شروع، مادرها گروه های سه-چهار نفره ای تشکیل دادند و با هم درباره سؤال هایی که مطرح شده بود صحبت کردند. مدتی بعد نتیجه ی بحث های گروهی در جمع مطرح شد.

🌀«زهرا» که یکی از مادرهای سواد آموز بود، هم داوطلب شد تا نکته هایی که بقیه می گفتند را روی تخته بنویسند.
درطول کار گاه باهم تمرین کردیم که برای ارزیابی خودمان یا وقایع نگاهی فرایندی داشته باشیم و نمودار قوت /ضعف را در موقعیت های مختلف بررسی کنیم.
یک تمرین برای مادرها پیدا کردن عبارتی دو سه کلمه ای از میان نظرهای گفته شده بود. عبارتی که بیانگر محتوای بحث ها باشد و« زهرا » بتواند آنرا روی تخته بنویسد.

🌀 این جلسه که براساس مدل«ارزشیابی توانمند ساز » طراحی شده بود، تلاشی بود برای تبدیل موقعیت ارزشیابی کلاس به یک فعالیت دسته جمعی به جای یک پیگیری فردی. اجرای چنین رویکردی، موقعیت ارزشیابی را به فرصتی بدل نمود برای ظرفیت سازی از طریق مردم و برای مردم.

🌀برخی از اصول ارزشیابی توانمندساز عبارتند از: بهبود، تعلق اجتماعی، مشارکت مردم سالارانه، عدالت اجتماعی، اعتبار بخشی به دانش بومی، پاسخگویی وراهبردهای مبتنی برنیازهای محسوس.

🔹 گزارشی از «معصومه حسینی» مسئول واحد سواد آموزی انجمن پویش.

#گزارش_سواد_آموزی_مادران