post

🕊 پرنده ای بال شکسته در بین جمعیت که هیچ کس جز پسرکی نمی بیندش. تیمارش میکند و بعد آزادش.

📖 داستانی که بچه ها در «با من بخوان» خواندند و فهمیدند «صلح» یعنی «مراقبت از دیگری و آزادی»