post

⏹”ننه دلاور” نام نمايشنامه اي از برتولت برشت است كه قصه يك مادر و سه فرزندش را در ميانه جنگ هاي سي ساله قرن شانزدهم اروپا به تصوير مي كشد مادري كه در شرايط نابسامان جنگ سعي مي كند از خانواده اش به هر قيمت حفاظت كند و در بستر اين قصه برشت تعاملات اجتماعي متفاوت انسان ها را در زمان هاي بحران و سختي روايت مي كند.

⏹فعاليت اجتماعي منجر به نتيجه و دور از تظاهر به عنوان يك وظيفه مطرح است و بايد از تاويل آن به عنوان اقدامي خاص يا بزرگمنشانه پرهيز كرد. در مرحله بعد گاهي مشكل اين است كه اين افراد با توجه به شرايط و محدوديت هاي زندگي مصداق يا محملي براي اجراي آن نمي يابند. در صورتي كه در مورد كار اجتماعي هر قدم كوچك هم غنيمت است.

⏹فعالين اجتماعي شاخص و پردغدغه ممكن است بتوانند در ارائه راهكارها ،جريان سازي و اقدامات موثر ،الهام بخش باشند اما چيزي كه باعث استقرار عملي عدالت اجتماعي مي شود مشاركت كل جامعه در فرآيند فعاليت اجتماعي است و هر كسي براساس دغدغه خود قطعا موثر خواهد بود.

ضمن تاكيد بر وظيفه ذاتي حكومت ها در ريشه كني اساسي فقر مجاري اجراي اين وظيفه مردمي را به طور مجمل بررسي مي كنيم:

⏹حساس ماندن:

شرط لازم فعاليت اجتماعي حساس ماندن جامعه در مورد مسائل اجتماعي است .گاهي نابهنجاري ها به سبب تكرار عليرغم نيازمندي به توجه ،به صورت عادتي در آمده ،اهميت خود را از دست مي دهند.مثلا ديدن يك كودك كار ،اتفاقي دردناك و نيازمند توجه است اما وقتي چشم ها تعداد زيادي از كودكان كار را در چهار راه ها ، مترو و… مي بيند ،به اين تصوير ظالمانه عادت مي كند و حساسيتش را از دست مي دهد.

⏹مايوس نشدن:

حجم مشكلات اجتماعي واقعا زياد است و گاهي باعث مي شود اين فكر به ذهن برسد: “هيچ كاري فايده ندارد”

در ظاهر شايد اين يك تفكر فقط يك استدلال نظري به نظر برسد اما اگر كمي بيشتر دقت كنيم نتيجه عملي آن پرهيز از انجام كمترين حركت و توجيه بي عملي است.

بنابراين بايد دقت شود مبادا توجيه گري منطقي ظاهري دليلي براي فرار كردن از مساله و رها شدن از عذاب وجدان باشد.پيشگيري ساده است؛هر جا نتيجه استدلال هدايت به سمت سكون و غيرپويايي بود يعني يك پاي كار مي لنگد.

⏹ج:اقدام هاي كوچك موثر :

اقدام موثر يعني اقدامي كه صرف توانمندسازي طبقات آسيب پذير شود و رفع تكليفي و صرفا نمايشي نباشد.

در واقع روش كمك مهم است نه الزاما نوع آن مثلا كمك مالي به هر مقدار به تشكلي مردم نهاد كه به آموزش و مهارت آموزي كودكان كار يا زنان سرپرست خانوار آسيب پذير اهتمام دارد موثر است اما اختصاص همان مبلغ در خدمت رواج تكدي گري روش موثري نيست و

در اين راستا هر اقدامي هرچند كوچك مغتنم است.

زنان و مردان زيادي هستند كه خودخوانده يا در قالب يك سازمان مردم نهاد به آموزش و حرفه آموزي آنان مشغولند .

شايد اين اندازه دغدغه و اختصاص زمان در كليت جامعه نداشته باشيم اما مهمتر از كميت،همه گيري انجام اين اقدامات موثر به هر ميزان ممكن است و اينكه باور داشته باشيم هر كس مي تواند موثر باشد و اقدامات بزرگ ويژه جرگه خاصي نيست.

⏹كاترين دخترِ ننه دلاور توانايي حرف زدن ندارد و در ظاهر شايد آسيب پذيرترين و غيرموثرترين شخصيت نمايش در جنگ خونيني كه «برشت» روايت مي كند باشد. او در بسياري از صحنه ها حتي باري بر دوش ننه دلاور به نظر مي رسد.

اما وقتي سربازان مي خواهند شبانه و بي صدا به شهري بي دفاع حمله كنند و قتل عام راه بيندازند و همه كساني كه شاهد ماجرا هستند به جاي كمترين تحرك ، مايوسانه آن را به عنوان سرنوشتي محتوم براي مردم شهر مي پذيرند و سكوت مي كنند كاترين به واسطه وجود روح حمايتگر و دغدغه زندگي ديگران به بالاي ساختماني مي رود و جان بر كف نهاده آنقدر طبل مي زند تا مردم خوابيده شهر هشيار شوند و سايه ي كشتار از سرشان دور گردد.

«دختر “ننه دلاور” منجي جان مردم يك شهر مي شود»

⏺بابك خطي

طبيب كودكان