post

⏹ اگر مددکار جامعه ای هستید یک شغل جذاب بین رشته ای را کسب کرده اید که می تواند تلفیقی از جامعه شناسی، مردم شناسی، تسهیلگری و روانشناسی باشد. خوب، اگر هم در عنوان کلی مددکار در جایی مشغول به فعالیت هستید پیشنهاد می کنم روش کار خود را به مددکاری گروهی و جامعه ای نزدیک کنید، یک مددکار جامعه ای ضمن آشنایی و آگاهی از اصول و نظریه های جامعه شناسی و مردم شناسی که لازمه شناخت محله است، و ضمن دارا بودن مهارت های یک روانشناس در شناخت خلقیات و روحیات تک تک انسان های یک محله، با تکنیک های تسهیلگری نیز آشناست تا از آنها برای کار با مردم محله استفاده کند. یا به عبارت بهتر کمی نمک تسهیلگری را چاشنه کار خود سازد.

⏹ یک مددکار جامعه ای هیچ گاه برنامه یا آن اصطلاح کذایی نقشه کمکی را برای گروهی تدوین نمی کند، برنامه ای را به اجرا درنمی آورد، بلکه فرایند تدوین یک نقشه کمکی را با مشارکت جامعه محلی تسهیل می کند. او تسهیل می کند، تسهیل می کند تا افراد محله در کنار یکدیگر بنشینند و گفتگو کنند، تسهیل می کند تا این گفتگو ها راه برد به شناخت بهتری نسبت به ظرفیت ها و توانایی های محله ، راه برد به گفتگو درباره نیازهای محله و راه برد به کشف راه حل های درونی، (برای انجام این فعالیت ها تکنیک های متفاوتی وجود دارد که در پست های جداگانه ای به آن خواهم پرداخت.)

⏹یک مددکار جامعه ای  تسهیل می کند تا اعتماد و همبستگی میان مردم محله شکل گیرد، تسهیل می کند تا مشارکت مردم محله برای برطرف ساختن نیازی جمعی جلب شود، تسهیل می کند تا برنامه ریزی اجتماع محور صورت گیرد، او تسهیل می کند تا مردم محله، منابع مختلف را برای اجرای برنامه خود بکار گیرند و این فعالیت شکوهمند جمعی خود را برسمیت بشناسند، طعم واقعی اقدام اجتماعی را مزه مزه کنند و در پایان که خود آغاز راهی دیگر است مددکار جامعه ای تسهیل می کند تا مردم محلی اقدام خود را مستند ساخته و ترویج نمایند.

⏺گیلدا بروجردی

تسهیلگر و مددکار جامعه ای