این هفته هم خانه کودک نیمه تعطیل بود. اما از نوع متفاوت. قبلا تعطیلی ها به خاطر دود و آلودگی هوا بود، این بار به خاطر سفید پوش شدن زمین. برف که آمد شادی را هم با خودش به زمین آورد. خانه کودک نیز مانند دیگر مدارس تهران به دلیل بارش برف و سرمای زیاد تعطیل شد. خداوند بزرگ را به خاطر این رحمتش هزاران بار شکر می کنیم.

اهالی خانه کودک پس از این که دو روز به خاطر بارش برف از خانه کودک دور بودند، با آمدن به خانه کودک، با برف های موجود در حیاط خانه کودک آدم برفی درست کردند و از این کار کلی لذت بردند.
مربیان و دانش آموزان خانه کودک بعد از این که باهم آدم برفی ساختند، به کمک هم عدسی درست کردند. پختن عدسی برای دانش آموزان یک تجربه ی دل چسب بود. دانش آموزان و مربیان درکنارهم آن رامیل کردند. جای شما خالی خیلی چسبید.
با من بخوان کتاب 《کلمه ها برای اذیت کردن نیستند》برای کلاس دومی های مدرسه ی مفتح. این کتاب توسط خانم نرگس تاجیک مربی با من بخوان انجمن پویش ارائه شد.
کلاس سوم مادران سواد آموز و امتحان فارسی. سواد آموزان سعی کردند معلوماتشان را محک بزنند.
زنگ تحقیق در کتابخانه و تلاش برای پیدا کردن کتاب با موضوع مورد نظر. همکاری و همراهی دانش آموزان باهم، نهایتا نتیجه داد.
کارگاه 《رابطه ی موثر والدین با فرزند 》برای پدران سواد آموز، این کار گاه توسط جناب آقای رحیمی کار شناس روانشناسی ارائه شد.
《خیال باف》عنوان کتابی است که این هفته بر روی برد معرفی کتاب کتابخانه قرارگرفت.کتابی برای گروه سنی نوجوان و داستانی. این کتاب نوشته ی پم مونوز رایان وترجمه ی ریحانه عبدی می باشد.

《خیال باف》عنوان کتابی است که این هفته بر روی برد معرفی کتاب کتابخانه قرارگرفت.کتابی برای گروه سنی نوجوان و داستانی. این کتاب نوشته ی پم مونوز رایان وترجمه ی ریحانه عبدی می باشد.

رگاه 《رابطه ی موثر والدین با فرزند 》برای پدران سواد آموز، این کار گاه توسط جناب آقای رحیمی کار شناس روانشناسی ارائه شد.ارگاه 《رابطه ی موثر والدین با فرزند 》برای پدران سواد آموز، این کار گاه توسط جناب آقای رحیمی کار شناس روانشناسی ارائه شد.

زنگ تحقیق در کتابخانه و تلاش برای پیدا کردن کتاب با موضوع مورد نظر. همکاری و همراهی دانش آموزان باهم، نهایتا نتیجه داد.نگ تحقیق در کتابخانه و تلاش برای پیدا کردن کتاب با موضوع مورد نظر. همکاری و همراهی دانش آموزان باهم، نهایتا نتیجه داد.

کلاس سوم مادران سواد آموز و امتحان فارسی. سواد آموزان سعی کردند معلوماتشان را محک بزنند.لاس سوم مادران سواد آموز و امتحان فارسی. سواد آموزان سعی کردند معلوماتشان را محک بزنند.

با من بخوان کتاب 《کلمه ها برای اذیت کردن نیستند》برای کلاس دومی های مدرسه ی مفتح. این کتاب توسط خانم نرگس تاجیک مربی با من بخوان انجمن پویش ارائه شد.ا من بخوان کتاب 《کلمه ها برای اذیت کردن نیستند》برای کلاس دومی های مدرسه ی مفتح. این کتاب توسط خانم نرگس تاجیک مربی با من بخوان انجمن پویش ارائه شد.

مربیان و دانش آموزان خانه کودک بعد از این که باهم آدم برفی ساختند، به کمک هم عدسی درست کردند. پختن عدسی برای دانش آموزان یک تجربه ی دل چسب بود. دانش آموزان و مربیان درکنارهم آن رامیل کردند. جای شما خالی خیلی چسبید.ربیان و دانش آموزان خانه کودک بعد از این که باهم آدم برفی ساختند، به کمک هم عدسی درست کردند. پختن عدسی برای دانش آموزان یک تجربه ی دل چسب بود. دانش آموزان و مربیان درکنارهم آن رامیل کردند. جای شما خالی خیلی چسبید.

اهالی خانه کودک پس از این که دو روز به خاطر بارش برف از خانه کودک دور بودند، با آمدن به خانه کودک، با برف های موجود در حیاط خانه کودک آدم برفی درست کردند و از این کار کلی لذت بردند.هالی خانه کودک پس از این که دو روز به خاطر بارش برف از خانه کودک دور بودند، با آمدن به خانه کودک، با برف های موجود در حیاط خانه کودک آدم برفی درست کردند و از این کار کلی لذت بردند.