post

ابتدای این هفته با بارش باران همراه بود. باران این هفته گویا فرق داشت با باران های قبل. نمی دانم چرا. اما این را از دست های رو به آسمان چند تا از دخترکان خانه کودک فهمیدم. در اوج باران دست هایشان رو به آسمان بود و با چشمان بسته با خدای شان حرف می زدند. از خدا چه می خواستند خودشان می داند و خدایشان.

اهالی خانه هفته ی خوبی راپشت سر گذاشتند. هفته ای که باران باشد و دست رو به آسمان، و دهان هایی که خدا را صدا بزند، حتما هفته ی خوبی را رقم می زند…

http://pooyeshngo.com

دریا…


دست نوشته ی یکی از دانش آموزان درباره پاکیزگی دریا. در بخشی از این نوشته می خوانیم: دریا تمیز باشد چه خوب است…
http://pooyeshngo.com

بامن بخوان


دانش آموزان کلاس اول مدرسه ی ایران در زنگ بامن بخوان. بچه ها برای فعالیت کتاب “به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند” انواع وسایل نقلیه را نقاشی کشیدند و درباره آن چیزهای بسیاری یادگرفتند.
http://pooyeshngo.com

کارگاه روزنامه نگاری


اولین جلسه ی کارگاه مهارتی آموزشی روزنامه نگاری اجتماعی در خانه کودک برگزارشد. این کارگاه قرار است در پنج جلسه ی سه ساعته تشکیل شود. آقای رضا عبدی روزنامه نگار و فعال مدنی مدرس این کارگاه است.

بامن بخوان


“خانه ای درشب” نام کتابی بود که این هفته برای دانش آموزان کلاس دوم مدرسه ی مفتح خوانده شد. در فعالیت این کتاب دانش آموزان شب را نقاشی کشیدند.
http://pooyeshngo.com

کارگاه مهارت ارتباطی


کارگاه آموزشی مهارت ارتباطی برای مادران سواد آموز کلاس اول و چهارم توسط معصومه خلیلی روانشناس و مددکار خانه کودک برگزار شد. دراین کارگاه درباره اهمیت و نحوه ی گفتگو در خانواده صحبت شد.
http://pooyeshngo.com

فعالیت زنگ بامن بخوان


کلاس بامن بخوان در خانه کودک. دانش آموزان برای فعالیت کتاب” روزی که همه چیز خوب می شود” با همکاری هم یک روزنامه دیواری ساختند.
http://pooyeshngo.com

کارگاه پدران سواد آموز


“طب کار، ایمنی در کار” عنوان کارگاهی بود که برای پدران سواد آموز تشکیل شده بود. این کارگاه را آقای دکتر سیاوش شریف زاده ارائه دادند.

اختراع…


اختراع یکی از بچه های خانه کودک. با سیستمی ساده اختراعی کرده بود. با شوق آن را برای بچه ها شرح می داد…