post

بیانیه شبکه یاری کودکان کار و خیابان در روز جهانی کودک

⏺”ما کودکان جهانیم، ماقربانیان استثمار و آزاریم، ما کودکان خیابانی هستیم،ما کودکان جنگیم، ما قربانیان تبعیضات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و محیطی هستیم، ما کودکانی هستیم که به صدای آنها گوش داده نمی شود، ماخواستار دنیایی شایسته برای کودکانیم چرا که دنیای شایسته برای ما، دنیایی شایسته برای همگان است.” بیشتر

post

طرح ساماندهی کودکان کار یا خیابان، دستگیری یا جذب؟

🎤🎤 در «نشست بررسی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، دستگیری یا جذب» که دوشنبه برگزار شد، این مباحث توسط سخنرانان مطرح شد:

🌐«زهرا نژاد بهرام»عضو شورای شهر: باید مشخص شود که از منظر کودکان به این طرح نگاه میکنیم یا موضوع خیابان و شهر است که باید ساماندهی شود.
اگر موضوع شهر و خیابان است که دست به یکسری اقدامات با ادبیات عملیات و قرارگاه زده می‌شود در نتیجه دستگیری این کودکان اتفاق می‌افتد اما گاهی دغدغه، کودکان هستند و مسأله آسیب‌های اجتماعی‌شان. در تشکیل یک قرارگاه و دستگیری این کودکان تمام عناصر مرتبط با تکدی‌گری، کودکان کار و خیابان باید مورد توجه قرارگیرد. بیشتر

post

اشکال پنهان کار کودکان

🎤🎤🎤 «باید به اشکال پنهان کار کودکان همچون قالیبافی دختران و یا ازدواج کودکان در سنین پایین نیز توجه کرد»

طاهره پژوهش نایب رییس انجمن حمایت از کودکان کار میگوید: «متاسفانه علیرغم آنکه در سطح جهان آمار کودکان کار رو به کاهش بوده اما در ایران شاهد افزایش تعداد کودکان کار هستیم و تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح و فقر ریشه کن نشود، این روند ادامه خواهد داشت.» بیشتر