اگر چشمانمان را ببندیم، حقیقت ناپدید نمی شود.

انجمن دوستداران کودک پویش، از مهرماه سال ۸۷ با توجه به دو موضوع مهم حقوق کودک و چرخه فقر، فعالیت خود را در زمینه توانمندسازی کودکان محروم و بازمانده از تحصیل و همچنین حذف کار اجباری آنان آغاز نموده است.در همین راستا این مجموعه در زمینه خدمات آموزش پایه، مددکاری، بهداشت و توانمندسازی کودکان و خانواده هایشان فعالیت دارد.رسالت “انجمن دوستداران کودک پویش” تلاش برای ایجاد شرایطی است که در آن کودکان از کلیه حقوق طبیعی و انسانی خود برخوردار شوند. این حقوق عموماً در “پیمان نامه حقوق کودک” سازمان ملل متحد تبیین گشته و به امضای دولت ایران نیز رسیده است.
اهداف انجمن دوستداران کودک پویش:
تلاش برای مبارزه و لغو کار اجباری کودکان، ساماندهی کودکان کار و خیابان، فعالیت‌های اجتماعی مربوط به توانمندسازی کودکان، برنامه‌های فرهنگی خاص کودکان، ایجاد پایگاه‌های خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین، برگزاری نشست، همایش و جشنواره ها برای آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در راستای آشنا نمودن هرچه بیشتر آگاهی های عمومی در زمینۀ پدیده کار کودک و وجوه مختلف آن …
در حال حاضر انجمن با ساماندهی چند کمیته و بخش‌های متفاوت، هدف اساسی خود را دنبال می‌کند. فعالیت در هر یک از کمیته‌ها داوطلبانه است و هر داوطلب بنا بر ذوق، تمایل و آمادگی خود می‌تواند در یک یا چند کارگروه فعال شود. فعالیت کلیه کارگروه‌ها معطوف به کار فرهنگی، اجتماعی و فعالیت آموزشی، بهداشتی و شخصی برای کودکان، به ویژه کودکان کار و خیابان و کودکان محروم است.
این انجمن از شما دوست محترم دعوت می کند تا ضمن آشنایی با فعالیت ها و برنامه های این انجمن بر اساس علایق و توانایی های خود با این مجموعه همکاری نمایید.
همچنین می توانید سفیر انجمن در معرفی افراد مستعد و متخصص حوزه کودک، خیرین و علاقمندان به همکاری در زمینه کودکان کار باشید.