انجمن دوستداران کودک پویش توسط هیئت مدیره ۷ نفره(۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی البدل) اداره می­شود. در این ساختار مدیرعامل توسط این هیئت مدیره تعیین می گردد. مسئولین کمیته های پشتیبانی و اجرایی توسط مدیرعامل انتخاب شده و شورای اجرایی را تشکیل می دهند.

 

sakhtar-pooyesh