post

درخت قوانین

🌳 «درخت قوانین» کلاس چهارمی های خانه کودک محمودآباد.  درختی که قرار است تویش از تمیز نگهداشتن کلاسشان، احترام به یکدیگر و انجام مسئولیتهای درسی بنویسند.
🌿تمرین مسئولیت اجتماعی آینده در یک جامعه کوچک.