post

کارگاه بلند خوانی

📚مربیان در طرح «با من بخوان»، مدام در حال کشف و آموزش راه هایی برای لذت بخش تر کردن فرآیند کتابخوانی برای کودکان هستند. در این راستا، کارگاه «بلند خوانی» کتاب برای مربیان خانه کودک در « خانه فرهنگ محمود آباد» برگزار شد. در این کارگاه مربیان باشیوه ی بلند خوانی کتاب ها، متل ها و ویژگی هایشان،
عناصر داستان، نقاط شروع و پایان داستان ها، نکاتی درباره ی انتخاب کتاب های باکیفیت و همچنین داستانهای مصور، آشنا شدند‌.