post

پیگیری ثبت نام

🔔 هیچ کودکی نباید از تحصیل جا بماند.

✅ امسال (سال تحصیلی ۹۶/۹۷) سومین سالی است که طبق طرح فرمان، کودکان مهاجر بدون مدارک اقامتی می توانند مانند سایر کودکان در مدارس دولتی ایران تحصیل کنند.

انجمن دوستداران کودک پویش بر اساس سیاست آموزشی خود و به روال سال های گذشته از سه روز مانده به آغاز ثبت نام، شروع به تماس با تمام خانواده های تحت پوشش خود کرد و درعین حال به خانواده هایی که برای اولین بار قصد داشتند این برگه ها را برای کودکان شان دریافت کنند، مشاوره های لازم را داد. همچنین این موسسه تراکت هایی برای اطلاع رسانی و جزییات ثبت نام آماده کرده و توسط چند نفر از داوطلبین در روستاها و شهرک های مجاور پخش کرد تا خانواده هایی که از این طرح اطلاع ندارند بتوانند ثبت نام کنند.

✅ با این حال پیش بینی میشود، امسال حدود پنجاه کودک بازمانده از تحصیل منطقه مهمان ما در انجمن پویش خواهند بود.
یکی از اهداف ما در انجمن راهیابی همه کودکان به مدارس و نظام آموزش و پرورش عمومی کشور است.
« گزارشی از طاهره خاوری، مسئول واحد آموزش انجمن پویش»
#هیچ_کودکی_نباید_از_تحصیل_جا_بماند
#ازمهرجانمانند

https://t.me/pooyeshngo