post

بیانیه شبکه یاری کودکان کار و خیابان در روز جهانی کودک

⏺”ما کودکان جهانیم، ماقربانیان استثمار و آزاریم، ما کودکان خیابانی هستیم،ما کودکان جنگیم، ما قربانیان تبعیضات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و محیطی هستیم، ما کودکانی هستیم که به صدای آنها گوش داده نمی شود، ماخواستار دنیایی شایسته برای کودکانیم چرا که دنیای شایسته برای ما، دنیایی شایسته برای همگان است.” بیشتر