post

زنان، پیام آوران صلح

✅ «اوریانا فالاچی» در جایی از کتاب “زندگی جنگ و دیگر هیچ” در به تصویر کشیدن چهره زشت جنگ مینویسد:

«جنگ فاجعه وحشتناکی است که غیر از گریستن ، کار دیگری برایش نمیتوان کرد. برای کسی گریه میکنیم که شاید روزی یک سیگار را از او دریغ داشته ایم و حال مرده و دیگر بر نمیگردد‌»

✅با نگاهی به آثار و پیامدهای تمام جنگهایی که در جهان رخ داده، میتوان دریافت جنگ علاوه بر آثار خرابی و ویرانی که بر جای گذاشته، زندگی نسلهای زیادی را درگیر خود کرده است و زنان و کودکان هم بیش از همه از این پیامدهای مخرب جنگ در رنج بوده اند. نمونه آن جنگهای خونین نژادی در بالکان بود که عرصه دردآوری از اعمال خشونت علیه زنان شکل گرفت و هزاران زن را قربانی این نزاع نمود.  بیشتر