post

توانمند سازی مددجویان

✅ سال ها پیش در خیریه های زیادی فعالیت می کردم آنقدر تعدادشان زیاد بود که می توانم لیست بلندبالایی از آن ها تهیه کنم. آن زمان در نقش مددکار فعالیت می کردم. حالا که بر می گردم و به آن روزها نگاه می کنم می بینم چقدر رویکردم را اشتباه انتخاب کرده بودم و چقدر دلم می خواهد مددکارانی که این روزها شاید برای اولین بار وارد حوزه فعالیت های اجتماعی می شوند، رویکرد صحیحی را برگزینند.

✅ آن زمان آدم ها برای من موضوعاتی بودند که چیزی نداشتند جز نیاز و مشکلات و من یک تنه، باید برای همه مسائلشان چاره اندیشی می کردم و مدام به دنبال جلب حمایت بودم برایشان،حمایت حمایت، حمایت و بس. و سرانجامم چیزی نبود جز نیازهای بیشتر،حمایت خواهان بیشتر. بیشتر