post

نظام آموزشی قاتل

 

طی چند روز گذشته، از زمانی که خبر قتل آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس‌آبادی در شبکه‌های مجازی پخش شد، سخنان و تحلیل‌های مختلفی راجع به این موضوع گفته شده است و به مرزی رسیده است که دیگر موضوع اصلی را تحت پوشش خود به حاشیه برده است. اما فارغ از سخنان گفته شده، در این متن کوتاه سعی خواهم کرد با تأکید بر یک مقوله مهم، یعنی “آموزش”، تا حدودی به آستانه فهم این قسم از آسیب‌های اجتماعی که در جامعه ما به صورت دائم رو به افزایش و بازتولید هستند نزدیک شوم. در واقع این متن توضیح خواهد داد که هیچ فردی به صورت مادرزاد بزه‌کار، متجاوز و جانی نیست و عدم وجود آموزش مناسب و وجود آموزش‌های نامناسب در جامعه، مسئول اصلی شکل‌گیری بزهکاری‌ و آسیب‌هایِ اجتماعی از این دست هستند؛ در حقیقت قاتل خود قربانی است، قربانیِ آموزشی که دیده است.

بیشتر