post

معاینه پیشگیرانه دهان و دندان

💠برنامه ریزی در امر بهداشت و پیشگیری و درمان همواره با کاهش یا ریشه کنی بیماری و ارتقا سلامت در جامعه همراه بوده است. که این امر نیازمند شناسایی و ارزیابی اطلاعات مداوم مربوط به وضعیت سلامت افراد می باشد.

💠در این راستا اسکرین ابتدایی معاینه دهان و دندان در هفته گذشته برای حدود ۶۰ مادر سواد آموز در خانه کودک محمود آباد انجام شد. در ادامه روند درمانی بانوان پیگیری خواهد شد.