post

با بچه ها، کنار بچه ها

🌻این هفته با بچه های کوره بغدادی، «کتاب بافتنی عجیب »راخواندیم. قبل از شروع داستان به همه ی بچه ها کاموای رنگی دادیم. بعد از آنها خواستیم هرکدام با کاموایی که توی دستشان دارند قصه ای بسازند. یکی از بچه ها با کاموای خود جاده ای که پر بود از ماشین های مختلف ساخت و قصه ی آن را برای دوستان خود تعریف کرد. تعدادی هم بازی هایی که با نخ کاموا بلد بودند را به بقیه بچه ها یاد دادند.

🌻 بعد کتاب را برایشان بلند خوانی کردیم. هنگام بلند خوانی بچه ها هیجان زده پیگیر بافت بافتنی عجیب بودند. آنقدر که پس از بلند خوانی تصمیم گرفتیم با هم یک بافتنی عجیب ببافیم. شاید شال گردنی که مثل قصه توی کتاب بشود خانه همه ما…

« گزارشی از آمنه فقیری، مسئول کتابخانه انجمن پویش»